Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie z siedzibą w Osieku 185 C, 98-405 Galewice tel.: 62 78 43 222 adres e-mail: sdsosiek@interia.pl.
 2. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 62 78 43 222 lub adresem e-mail: sdsosiek@interia.pl.
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:

​            - wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepsiów prawa;

            - realizacji zawartych umów;

            - w innych celach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujace uprawnienia:

​           - prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

           - prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

           - prawo do usunięcia danych;

           - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

           - prawo do przenoszenia danych;

           - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

           - prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie danych.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, majace na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystywaniem czy modyfikacją.

​          

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Enable JavaScript to ensure website accessibility